Giá đất cụ thể là gì?

Giá đất cụ thể là gì? Ai quyết định giá đất cụ thể và trường hợp nào cần áp dụng giá đất cụ thể? Dưới đây là những thông tin về giá đất cụ thể người dân cần biết.
Giá đất cụ thể là gì?

  • Giá đất cụ thể là gì?

Giá đất cụ thể là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất, áp dụng đối với một hoặc một số thửa đất trong những trường hợp nhất định và không được ban hành trước như bảng giá đất.

Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể

Trước đây, theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013, giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Tùy từng trường hợp mà Sở Tài chính hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ban ngành để xác định giá đất cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể (lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

Tuy nhiên, từ ngày 6/5/2023, khi Nghị quyết 73/NQ-CP về ủy quyền quyết định giá đất được ban hành và có hiệu lực thi hành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể.

Như vậy, từ ngày 6/5/2023 UBND huyện được quyết định giá đất cụ thể khi được ủy quyền.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Tại Nghị quyết 73/NQ-CP cũng đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm:

– Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng;

– Lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất;

– Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Trường hợp nào sử dụng giá đất cụ thể?

Theo Nghị quyết 73/NQ-CP quy định giá đất cụ thể được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

– Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 6/5/2023 và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Châu An (TH)
Contact Me on Zalo
079 667 6679
Scroll to Top