Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định giá đất để phê duyệt giá đất cụ thể?

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định giá đất để phê duyệt giá đất cụ thể?
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3054/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 hướng dẫn về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nêu hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-BTNMT, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức xác định giá đất để phê duyệt giá đất cụ thể kịp thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023/NĐ-CP;

Đồng thời, cũng đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn 1856/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023, bảo đảm việc định giá đất theo đúng quy định của pháp luật và không để chậm trễ trong việc xác định giá đất.

Yêu cầu được đề ra bởi vì ngày 03/4/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023).

Trong đó tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 664/BTNMT-QHPTTNĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết việc thực hiện Thông tư 36/2014/TT-BTNMT và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Ngày 23/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 1856/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định giá đất để phê duyệt giá đất cụ thể?

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định giá đất để phê duyệt giá đất cụ thể? (Hình từ internet)

Hướng dẫn về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Mục 1 Công văn 3054/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 có nêu hướng dẫn về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn 315/TTg-CN về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021- 2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030.

Ngày 02/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 360/CĐ-TTg năm 2023 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 1792/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020; Công văn 4707/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022; Công văn 59/BTNMT-CQHPTTNĐ năm 2023, Công văn 294/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 và Công văn 1708/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định của pháp luật và báo cáo tình hình thực hiện theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xử lý diện tích đất công xen kẹt nhỏ không thể tách thành dự án độc lập được hướng dẫn như thế nào?

Về việc xử lý diện tích đất công xen kẹt nhỏ không thể tách thành dự án độc lập được thì:

Theo Công văn 3054/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 về giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án bất động sản có đề cập đến việc xử lý diện tích đất công xen kẹt nhỏ không thể tách thành dự án độc lập được cần áp dụng theo khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP và Điều 8 Luật Đất đai 2013.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời ban hành quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, theo Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định các trường hợp để tách diện tích đất xen kẹt nhỏ thành dự án độc lập như sau:

 Trường hợp diện tích đất đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án độc lập đó theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện không chậm hơn 90 ngày kể từ ngày Nhà nước có quyết định thu hồi đất;

– Trường hợp diện tích đất không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ hiện trạng sử dụng đất và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương để tổ chức rà soát, xác định cụ thể quy mô dự án, địa điểm đầu tư và quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định;

– Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm a và điểm b khoản này được thực hiện theo quy định như đối với trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Nguyễn Trần Hoàng Quyên

Contact Me on Zalo
079 667 6679
Scroll to Top