CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHUYỂN HOẶC KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ

Trường hợp nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Trường hợp nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 có quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện kể trên. Cho nên, các trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó là:

– Không có giấy chứng nhận;

– Đất đang có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Đất hết thời hạn sử dụng.

Trường hợp nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất?

Trường hợp nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất? (Hình từ Internet)

Tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mẫu chuẩn) được quy định tauh Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP như sau:

Tải mẫu về  Tải về

Cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Theo đó, các trường hợp cá nhân không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

– Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

– Cá nhân không sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Theo Thư viện Pháp Luật

Contact Me on Zalo
079 667 6679
Scroll to Top